Adatvédelmi tájékoztató

Az NLPTraining.hu Oktatási Bt. tájékoztatja az érdeklődőket és a regisztrálókat (felhasználókat) az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamintaz érintettek jogairól és azok gyakorlásának módjáról.

1. Az adatkezelő személyének azonosítása

Név: NLPTraining.hu Oktatási Bt. (röviden: NLPTraining.hu Bt., mint Adatkezelő)
Képviselője: Szilágyi Csaba Zoltán cégvezető
Székhely: 2360. Gyál, Wesselényi utca 17/1.
Adószám: 21413328-1-13
Cégjegyzékszám: Cg. 13-06-073333
E-mail: info@nlptraining.hu
Telefon: +36-(30)-444-3571

2. A tájékoztató célja, hatálya

A tájékoztató célja, hogy bemutassa az NLPTraining.hu Oktatási Bt. által alkalmazott adatkezelést, a követett adatbiztonsági szempontokat. Hatálya az 1. pontban bemutatott adatkezelőre, honlapjainak látogatóira valamint tanfolyamain, tréningjein és rendezvényein illetve az általa forgalmazott márkák (brand) alatt szervezett tanfolyamain (képzésein), tréningjein és rendezvényein résztvevő illetve a coaching ügyfél személyekre terjed ki. Az adatkezelési tájékoztató különösen kiterjed az alábbi adatkezelésekre:

weboldal (honlap) alatt szervezett adatgyűjtésekre és adatkezelésekre.

3. Egyes adatkezelések

3.1.Regisztráció hírlevél küldéséhez

3.1.1. Adatkezelés célja

A regisztráció célja, hogy a honlapok látogatója – saját kezdeményezése alapján – tájékoztatásokat, ajánlatokat kaphasson az NLPTraining.hu Oktatási Bt. tanfolyamairól, tréningjeiről és rendezvényeiről.

3.1.2. Kezelt adatok köre, célja

A regisztráció során az oldal látogatóinak meg kell adniuk a következő adatot:
– E-mail cím
– Teljes név
– megszólítás
Az e-mail cím a hírlevél regisztrációhoz szükséges és elégséges.

3.1.3. Jogalap

Az adatkezelés jogalapja 2) pontban felsorolt oldalakon a felhasználó előzetes hozzájárulása.

3.1.4. Érintettek köre

Érintettek azok a személyek, akik – saját kezdeményezésük alapján – azonosíthatóvá kívánnak válni a 3.1.1 pontban rögzített célból.

3.1.5. Adatkezelés időtartama

Az adatkezelés a hírlevélről való leiratkozásig történik. A leiratkozás a hírlevélben található „Leiratkozás” (Unsubscribe) gomb vagy link megnyomásával lehetséges. Emellett lehetőség van az 1) pontban megadott e-mail címen is kérni a regisztráció törlését, melyet 3 munkanapon belül teljesítünk. A képzési rendszerünk 3.4 pont szerinti ügyfél adatbázisában történő adatkezeléshez az érintettektől külön erre szolgáló hozzájárulást kérünk.

3.2.Regisztráció rendezvényeken való részvételre

3.2.1. Adatkezelés célja

Rendezvények (találkozók, meetupok, konferenciák, szemináriumok, workshopok) szervezése, lebonyolítása, illetve ezen való részvételi szándék jelzése.

3.2.2. Kezelt adatok köre, célja

– név
– e-mail cím
– telefonszám
A fenti adatok közül – a várható létszám ismeretén túl – a név a jelentkező azonosításához, az e-mail cím és telefonszám pedig a kapcsolattartáshoz szükséges és elégséges.

3.2.3. Jogalap

Az adatkezelés jogalapja 2) pontban felsorolt oldalakon a felhasználó előzetes hozzájárulása.

3.2.4. Érintettek köre

Érintettek azok a személyek, akik 2) pontban felsorolt oldalakon keresztül jelentkezővé válnak.

3.2.5. Adatkezelés időtartama

A rendezvények lebonyolítása után az adatokat – a cél megvalósulására tekintettel – töröljük. Ettől függetlenül a jelentkezők bármikor e-mailben kérhetik a regisztrációjuk törlését, melyet legfeljebb 3 munkanapon belül teljesítünk. Az ügyfélkapcsolati rendszerünk 3.4 pont szerinti ügyfél adatbázisában történő adatkezeléshez az érintettektől külön erre szolgáló hozzájárulást kérünk.

3.3.Tanfolyamra vagy tréningekre, képzésekre jelentkezés

3.3.1. Az adatkezelés célja

Részvétel biztosítása az NLPTraining.hu Oktatási Bt., mint Szolgáltató által meghirdetett saját illetve a 2) pontban felsorolt forgalmazott márkák neve alatt meghirdetett tanfolyamokon, tréningeken.

3.3.2. A kezelt adatok köre, célja

– név
– e-mail cím
– telefonszám
– születési hely és év
– lakó- és tartózkodási hely irányítószáma
– állampolgárság
– iskolai végzettség
– foglalkozás
– TAI szám
A fentiek közül a név az azonosításhoz, az e-mail cím és a telefonszám a kapcsolattartáshoz, a lakóhely irányítószáma, a születési hely és év, az állampolgárság, az iskolai végzettség, a foglalkozás illetve a TAI szám felnőttoktatási a törvény által előírt statisztikai adatszolgáltatáshoz szükséges. Az adatszolgáltatási kötelezettség kizárólag a tanfolyamiilletve képzések résztvevőkre vonatkozik.

3.3.3. Jogalap

Az adatkezelés alapja az NLPTraining.hu Oktatási Bt. tanfolyamaira, tréningjeire jelentkezők önkéntes hozzájárulása.

3.3.4. Érintettek köre

Érintettek azok a természetes személyek, akik az NLPTraining.hu Oktatási Bt., mint Szolgáltató tanfolyamaira, tréningjeire jelentkeznek a 2) pontban felsorolt honlapok valamelyikén.

3.3.5. Adatkezelés időtartama

Az adatokat ebben a körben a tanfolyam, tréning, képzés lebonyolítása után a felnőttképzési törvényben rögzített ideig, 5 évig tároljuk. Ettől függetlenül a jelentkezők bármikor e-mailben kérhetik a regisztrációjuk törlését, melyet legfeljebb 3 munkanapon belül teljesítünk. Az ügyfélkapcsolati rendszerünk 3.4 pont szerinti ügyfél adatbázisában történő adatkezeléshez az érintettektől külön erre szolgáló hozzájárulást kérünk.

3.4.Ügyfélkapcsolati adatbázis

3.4.1. Az adatkezelés célja

Az ügyfélkapcsolati adatbázisunk az NLPTraining.hu Oktatási Bt. tevékenysége iránt érdeklődők, a tanfolyamokon, tréningeken, rendezvényeken részt vevők adatainak nyilvántartása.

3.4.2. A kezelt adatok köre, célja

Adat Adatkezelési cél
név azonosítás
email cím kapcsolattartás
telefonszám kapcsolattartás
elkezdett, befejezett tanfolyamok felsorolása előmenetel nyilvántartása, marketing cél
rendezvényeken való részvétel felsorolása célzott hírlevelek küldése

3.4.3. Jogalap

Az adatkezelés jogalapja az érintettek hozzájárulása, a statisztikai adatok tekintetében pedig jogszabályi előírás.

3.4.4. Érintettek köre

Érintettek azok a természetes személyek, akik akár a honlapon, akár a tanfolyamokon előzetes tájékoztatás alapján kifejezetten hozzájárulnak adataiknak az ügyfélkapcsolati adatbázisban történő adatkezeléséhez.

3.4.5. Adatkezelés időtartama

Az adatokat 5 év után töröljük. Ettől függetlenül a jelentkezők bármikor e-mailben kérhetik adataik törlését az ügyfél nyilvántartásunkból, melyet legfeljebb 3 munkanapon belül teljesítünk.

4. Érintettek jogai és joggyakorlás, adatbiztonság

A NLPTraining.hu Bt., mint Adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozók minden esetben gondoskodnak az adatok biztonságáról. Megtesznek minden olyan technikai és szervezési intézkedést, melyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. A törvényi előírásoknak megfelelően megfelelő intézkedéseket tettünk az adatok védelmére, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések
kivételével –zárolását vagy törlését az Adatkezelő 1) pontban megadott elérhetőségén.

A felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az Adatkezelő helyesbíteni köteles.

A személyes adatot az Adatkezelő törli, ha kezelése jogellenes, a felhasználó kéri, az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, ha az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy az adat- védelmi biztos elrendelte.

A helyesbítésről és a törlésről a felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

A felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el a személyes adatok tekintetében.

Amennyiben a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi. Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt,
az adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg
az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

A felhasználó tájékoztatását az adatkezelő csak kivételes – a 2011. évi CXII. törvény a 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott- esetekben tagadhatja meg. 

Ez esetben az Adatkezelő írásban közli a felhasználóval, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás
megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Az elutasított kérelmekről az adatkezelő a Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig értesíti.

Az érintett a jogainak megsértése esetén – és e tényről Adatkezelő tájékoztatja a panaszost – az adatkezelő ellen bírósághoz vagy az adatvédelmi hatósághoz fordulhat.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím:1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: 06- 1-391-1400
Fax: 06-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: www.naih.hu

5. Adatfeldolgozás, adattovábbítás

Az adatokat elsődlegesen az NLPTraining.hu Oktatási Bt. belső munkatársai jogosultak megismerni, harmadik személyek részére nem adják át és nem teszik közzé.
Az informatikai rendszer üzemeltetése körében az NLPTraining.hu Oktatási Bt. adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető) vesz igénybe.

3.5.Az adatfeldolgozók

3.5.1. Webtárhely üzemeltetés

  • Cégnév: BlazeArts Kft.
    Cím: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 36. 1/8
    cégjegyzékszám: 03-09-109150
    adószám: 12539833-2-03

A cég üzemelteti www.szilagyicsaba.hu, www.nlptraining.hu, www.business-nlp.hu, www.idoura.hu, www.uzletituravezetes.hu weboldalakat, és az ott elhelyezett űrlapokon gyűjtött adatokat az általa üzemeltetett adatbázisban tárolja. Az adatkezelési szabályzata itt érhető el: https://www.forpsi.hu/ForpsiHU/media/Forpsi/Documents/tc-files/Adatvedelmiszabalyzat.pdf 

3.5.2. Kérdőívek, regisztrációs űrlapok kezelése

Cégnév: Google Inc.
A cég által üzemeltetett Google Űrlapok alkalmazással regisztrációs űrlapok, piackutatási kérdőivek készülnek, az ott gyűjtött adatokat a Google Drive alkalmazásban tároljuk Google Spreadsheet táblákban. Az adatokhoz a NLPTraining.hu Oktatási Bt. munkatársai és szerződéses partnerei férhetnek hozzá. Az adatkezelési szabályzata itt érhető el: https://policies.google.com/privacy/embedded?hl=hu-HU 

3.5.3. Hírlevélküldés

Cégnév: Mailchimp, The Rocket Science Group
A cég által üzemeltetett hírlevél küldő rendszerrel hírlevelek kiküldése az arra feliratkozott felhasználóknak. Ide vonatkozó adatkezelés a 3.1-es pontban van. A
rendszerben tárolt adatokhoz a NLPTraining.hu Oktatási Bt. munkatársai és szerződéses partnerei férhetnek hozzá. Az adatkezelési szabályzata itt érhető el angol nyelven: https://mailchimp.com/legal/privacy/ 

3.5.4. Online számlázás

Cégnév: Számlázz.hu, KBOSS.hu Kft.,
Címe: 1031 Budapest, Záhony utca 7/C.
A NLPTraining.hu Oktatási Bt a díjazott szolgáltatásai tekintetében a felhasználó részére számlát állít ki, melyet a szamlazz.hu online számlakezelő rendszerben készít el. Az online számlázáshoz szükséges adatok:
Vezetéknév, keresztnév, Irányítószám, Város, utca, házszám, cégnév, adószám, vásárolt szolgáltatás vagy termék megnevezése, nettó és bruttó ára.
A KBOSS.hu Kft., mint adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a Számlázz.hu Adatkezelési tájékoztatójában az alábbi linken tekinthető meg: https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/ 

3.5.5. Online fizetés

Cégnév: OTP Mobil Kft.
címe: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.

NLPTraining.hu Oktatási Bt. a díjazott szolgáltatásainak kifizetésére online megoldást biztosít az 2) pontban felsorolt weboldalain, melyhez az OTP Mobil Kft. Simplepay szolgáltatását veszi igénybe. Online fizetéshez szükséges adatok:

A rendszer által bekért adatok: Vezetéknév, keresztnév, Irányítószám, Város, utca, házszám

A rendszer által csatolt, továbbított adatok: Vásárolt termék megnevezése, bruttó ára

Az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg:

http://simplepay.hu/vasarlo-aff

6. Cookie kezelés

A rendszer a weboldalon tett látogatások alkalmával néhány cookie-t küld a látogató számítógépére, amelyek révén annak böngészője egyedileg azonosíthatóvá válik.
Ezen cookie-k felhasználása a következő: A böngésző programok ezen cookie-k segítségével tárolják, az NLPTraining.hu Bt. webhelyén tett látogatásait, a weboldalon történt tevékenységek állapotait az oldal működése illetve a felhasználói élmény fokozása érdekében.

Alkalmazott cookie-k (sütik):
– felhasználó (oldal látogató) által rögzített adatokat tároló sütik
– felhasználóközpontú munkamenet-sütik
– multimédia-lejátszó munkamenet-sütik
– a felhasználói felület testre szabását segítő munkamenet-sütik

A felhasználók az internetes böngészők adatvédelmi beállításainál kapcsolhatják ki és be a cookie kezelést. A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt a cookie-k tiltásával vagy kikapcsolásával kapcsolatosan.
A weboldalon található, más által üzemeltetett oldalakra navigáló linkekre kattintva a látogató a weboldalt elhagyja, átlép a hivatkozott oldalakra, és adatainak kezelése attól fogva azon oldal tulajdonosa által történik. (A folyamat a böngészőprogram címsorában kísérhető figyelemmel.)

A más oldalon megadott személyes adatok, vagy más oldalak üzemeltetői rendszerében képződő, vagy a mások által gyűjtött technikai adatok kezeléséért a NLPTraining.hu Bt. felelősséget nem vállal.

7. Egyebek, záró rendelkezések

A NLPTraining.hu Bt. informatikai rendszerei a 2) pontban megadott weboldalainak használatával a látogatók felhasználói szokásáról és aktivitásáról adatokat gyűjthet. Ezen adatok nem kapcsolhatók össze a látogatók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

Ezen adatok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak, nem tartalmaznak olyan személyes adatokat, amelyekből a látogató személye kideríthető lenne.

Minden olyan esetben, ha az NLPTraining.hu Bt. az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni a szolgáltatott adatokat, erről ügyfeleit tájékoztatja, és egyben megkéri előzetes hozzájárulásukat. Kizárólag az ügyfél előzetes hozzájárulásának birtokában használhatjuk fel az ügyfél adatait eltérő célra. Az ügyfél számára biztosítjuk a kért felhasználás elleni tiltakozás lehetőségét. Amennyiben a látogató szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg annak írásos hozzájárulása nélkül, és a weboldal használata során azzal bármilyen módon kárt okozott vagy visszaél, a NLPTraining.hu Bt. jogosult a látogatóval
szembeni kártérítés érvényesítésére. A NLPTraining.hu Bt. ilyen esetben minden tőle telhető tájékoztatást és segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy
személyazonosságának megállapítása céljából.

8. A tájékoztatóban használt fogalmak

Felhasználó az a személy, aki a NLPTraining.huR Bt. 2) pontban felsorolt honlapjait internetes böngésző programban megnyitotta, és a weboldalak oldalait megtekintette, illetve az oldal valamely funkcióját (jelentkezés űrlap, kapcsolatfelvétel, stb) használta.

Látogató az a személy, aki a NLPTraining.hu Bt. 2) pontban felsorolt honlapjait bármely okból felkeresi.

Érdeklődő az a személy, aki a NLPTraining.hu Bt. 2) pontban felsorolt honlapjain meghirdetett programokkal kapcsolatban információt kér, aki az oldalon lehetővé tett formában a kapcsolatot felvette.

Jelentkező az a személy, aki a NLPTraining.hu Bt. 2) pontban felsorolt honlapjain meghirdetett bármely tréningre az ott megadott módon jelentkezett.

Tanfolyami- vagy képzési résztvevő az a személy, aki a NLPTraining.hu Bt. felnőttképzési szerződését aláírta.

ÁSZF: Általános Szerződési Feltételek

9. Érvényesség

Jelen dokumentum 2020. 09. 30-tól érvényes visszavonásig.